vulvodynia.pl
strona główna / zaloguj się lub zarejestruj

rada doradcza

Mamy ogromną przyjemność przedstawić osoby wchodzące w skład Rady Doradczej naszego projektu i serwisu vulvodynia.pl.

Są to wybitni specjaliści z zakresu ginekologi, facylitacji konfliktów społecznych oraz psychologii:

Michał Duda jest psychologiem (UW). Od 1991 zajmuje się psychologią procesu. Dyplomowany psychoterapeuta i nauczyciel psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapeutyczno-Szkoleniowego Poza Centrum i Instytutu Psychologii Procesu. Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii. Pracował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracował z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie: prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jest niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.

Joanna Dulińska jest psychologiem (Wydział Psychologii UW), posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.
Zajmowała się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią zorientowaną na proces.
Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Wspólnie z Michałem Dudą założyła ośrodek psychoterapeutyczno – szkoleniowy Poza Centrum.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zorientowanej na proces, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.

Dr n. med Robert J. Echen­berg jest gine­ko­lo­giem z czter­dzie­sto­let­nią prak­tyką medyczną. Przez wiele lat pra­co­wał jako gine­ko­log i położ­nik w szpi­ta­lach w róż­nych czę­ściach Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a także w Taj­lan­dii. Już od początku lat 70- ​​tych był zaan­ga­żo­wany w dzia­łal­ność na rzecz zdro­wia sek­su­al­nego kobiet. Jest rów­nież znany ze swo­jej pracy w tema­tyce prawa kobiet do god­nego porodu i opieki w okre­sie połogu.

W 2001 roku rejo­nowy szpi­tal w Beth­le­hem zwró­cił się do niego z prośba o opra­co­wa­nie nie­in­wa­zyj­nego modelu lecze­nia chro­nicz­nych dole­gli­wo­ści obszaru mied­nicy (w tym vulvo­dy­nii). Pro­gram lecze­nia, który od tego czasu cały czas udo­sko­nala jest jed­nym z pierw­szych takich pro­gra­mów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. W ciągu ostat­nich 6 lat objął tym pro­gra­mem ponad 400 kobiet cier­pią­cych na dłu­go­trwały ból w obsza­rze mied­nicy i efekty ich lecze­nia oka­zały się być zaska­ku­jąco pozy­tywne. Dr Eche­ne­berg jest obec­nie uzna­nym eks­per­tem w dzie­dzi­nie lecze­nia tego typu dole­gli­wo­ści. Jest auto­rem książki pt. „Secret suf­fe­ring” („Skry­wane cier­pie­nie”), która doty­czy chro­nicz­nych dole­gli­wo­ści kobie­cych i wpływu, jaki taki ból i dłu­go­trwała nie­moż­ność współ­ży­cia ma na życie kobiet i ich part­ne­rów.

Dr n. med. Ines Ehmer jest gine­ko­lo­giem. Jej wykształ­ce­nie i zain­te­re­so­wa­nia obej­mują m.in. gine­ko­lo­gię, uro­lo­gię, chro­niczny ból, w szcze­gól­no­ści ból w oko­li­cach mied­nicy: vulvo­dy­nię i śród­miąż­szowe zapa­le­nie pęche­rza.
Jest autorką sze­regu ksią­żek o cho­ro­bach kobie­cych, w tym o vulvo­dy­nii oraz o pro­ble­mach sek­su­al­nych. Należy do ame­ry­kań­skich sto­wa­rzy­szeń zaj­mu­ją­cych się bada­niem bólu w oko­li­cach mied­nicy.
Dr Ehmer jest Niemką, obec­nie mieszka i pra­cuje na Bali.

Kate Jobe jest specjalistą od pracy z ruchem i bada zastosowania pracy z ruchem w psychoterapii. Współtwórca kliniki pracy z osobami w ekstremalnych stanach świadomości. Naucza pracy z procesem w Process Work Center of  Portland i w wielu krajach. Założycielka wydawnictwa Lao Tse Press, które wydaje książki poświęcone pracy procesem i Journal of Process Oriented Psychology. Dyplomowany nauczyciel i psychoterapeutka psychologii zorientowanej na proces.

Słowa kluczowe: , , .

Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2014